แนะนำหน่วยงาน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

ตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรเกิดจากการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอด 52 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี จนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 17 ปีติดต่อกัน เราส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมคู่จริยธรรมและมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ “The Giver” ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดจะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable Development Goals) พนักงานทุกคนมีความมั่นคง องค์กรเติบโตไปพร้อมความสำเร็จ